Vesijako-järven järvivisio 3.6.2019

Vesijako-järven järvivisiona on säilyttää järven puhtaus ja luonnonmukaisuus sekä vakituisten ja vapaa-ajanasukkaiden viihtyvyys myös tulevaisuudessa. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan yhteistä näkemystä, yhteistyötä, toimenpiteitä ja hyväksyntää eri toimijoiden, kuten maanomistajien sekä osakas- ja kalastuskuntien kanssa.

Yhdistys tarkkailee järvialueella tapahtuneita muutoksia mm. vesinäytteitä analysoimalla ja näkösyvyyksiä mittaamalla. Samoin arvioidaan tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia järviluontoon ja uusien toimenpiteiden tarpeellisuutta. Järvivisio arvioidaan noin viiden vuoden välein.

Vesijako on karu järvi, jonka valuma-alueella on vain vähän maataloutta. Järven vesi on pääosin kirkasta tai lievästi humuspitoista, riippuen vuodenaikojen ja vuosien välisestä vaihtelusta. Runsaat sateet ja valumat lisäävät veden humuspitoisuutta ja kuivat kaudet lisäävät veden kirkkautta. Järven selkävesien laatu on erinomainen, mutta vedenlaatu vaihtelee järven eri osissa huomattavasti ja on selkävesillä erilainen kuin matalissa lahdenpoukamissa ja erityisesti poukamissa, joihin laskee ojavesiä.

TOIMENPITEITÄ JÄRVIALUEEN SUOJELEMISEKSI

Seuraavassa on esitetty toimenpiteitä järvialueen säilyttämiseksi mahdollisimman luonnontilaisena. Osa esitetyistä toimenpiteistä on toteutettavissa lyhyellä aikavälillä ja osa toimenpiteistä vaatii useamman vuoden työtä toteutuakseen. Lisäksi osa toimenpiteistä ovat ajankohtaisia ja osan toimenpiteen toteutusajankohta on myöhemmin tulevaisuudessa. Toimenpiteiden toteuttaminen vaatii myös rahallista panostusta. Toimenpiteiden toteutusmahdollisuuksia ja –ajankohtia arvioidaan eri tahojen kanssa vuosittain sekä järvivision päivityksen yhteydessä noin 5 vuoden välein. Esitetyt toimenpiteet toimivat pohjana toimintasuunnitelmien laatimiselle tuleville vuosille.

1.1 Asuinkiinteistöjen ja vapaa-ajanasuntojen jätevesipäästöjen vähentäminen

 • Lisätään yleistä tietoisuutta eri järjestelmien toimivuudesta erilaisissa olosuhteissa.

1.2 Maataloudessa ja metsätaloudessa syntyvien päästöjen vähentäminen

 • Seurataan maatalouden lietteiden levitystä rantapelloilla ja laskuojien läheisyydessä ja ollaan tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin.
 • Laaditaan yhteistyössä maanomistajien kanssa toimenpideohjelma/-suunnitelma metsä- ja suoalueiden hulevesien päästöjen rajoittamisesta (esim. kosteikkojen ja laskeutus/saostusaltaiden rakentaminen vanhojen ojien yhteyteen).
 • Osallistutaan tarvittavien investointien toteutumiseen yhdistyksen resurssien rajoissa.

1.3  Järven vedenkorkeuden turvaaminen ja säännöstelyn parantaminen

 • Käynnistetään selvitystyö vanhojen uittouomien ennallistamiseksi luonnolliseen tilaansa Sumperinjoessa ja Palsanojassa yhteistoiminnassa viranomaisten ja asianomaisten jakokuntien kanssa.
 • Jatketaan selvitystyötä Vehkajärven ja Vesijako-järven vedenkorkeuksien säännöstelyn yhdistämisestä ja yhteisestä seurannasta yhteistoiminnassa viranomaisten ja asianomaisten jakokuntien kanssa.

1.4 Haitallisen kalakannan rajoittaminen (esim. särkikalat) ja kalaistutukset

 • Seurataan tilannetta ja tehdään yhteistyötä kalastuskuntien kanssa.
 • Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan myös kustannuksiin.

1.5 Vesiliikenne

 • Hankitaan ja ylläpidetään karikkojen varoituspoijuja.
 • Laaditaan suositukset vesillä liikkumiseen ja käyttäytymiseen yhdistyksen nettisivuille jokamiehenoikeuksien pohjalta.
 • Suositellaan luopumista vanhoista kovaäänisistä ja suuri päästöisistä moottoreista

Toimenpiteillä järviveden laatu paranee mm. jätevesien hallinnan ja käsittelyn parantuessa sekä vesien mukana kulkeutuvien ravinteiden määrän vähentyessä. Vedenkorkeuden säännöstelyllä ja turvaamisella haitallisen alhaisia vedenpinnankorkeuksia voidaan ennakoida ja ehkäistä, joten erityisesti matalien lahtien vedenlaatu paranee ja vesikasvillisuus vähenee. Järven asukkaiden ja mökkiläisten viihtyisyyttä saadaan lisättyä mm. laatimalla suosituksia vesillä liikkumiseen ja käyttäytymiseen.

Järvivisiota toteutamme yhteistyössä eri toimijoiden, kuten maanomistajien sekä osakas- ja kalastuskuntien kanssa. Lisäksi mökkivuokrausta harjoittavien yrityksien olisi ohjeistettava asiakkaansa toimimaan järvellä yhteisesti hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti.

Telkkäpoikue