Laskeutusaltaat

8.6.2019 yhdistyksemme järjesti luonnonhoitohanketilaisuuden, johon Suomen metsäkeskus oli kutsunut Vesijaon/Kasiniemen maanomistajia ja yhdistys vaki/mökkiasukkaita, kalastuskunnan, kyläyhdistysten ja metsästysseurojen edustajia. Tilaisuudessa kuultiin miten voidaan ennalta ehkäistä kiintoaineksen ja sen mukana kulkeutuvien ravinteiden joutuminen järveen. Laskeutusaltailla ja ojiin rakennettavilla pohjapatosarjoilla sekä pintavalutuskentillä vähennetään veden virtausnopeutta ja otetaan talteen kiintoainesta sekä kiintoaineksen mukana kulkeutuvia ravinteita.

Hankkeen tavoitteena on vähentää valuma-alueen metsäojitusalueilta tulevaa vesistökuormitusta, ylläpitää järven hyvää vedenlaatua ja ennaltaehkäistä rehevöitymistä.

Heti alkumetreillä hyvin moni maanomistaja oli kiinnostunut rakennutamaan mailleen laskeutusaltaan, joten metsäkeskuksen suunnittelu pääsi nopeasti käyntiin. Metsäkeskus suunnitteli Vesijakojärven ympäri 13 laskeutusallasta, 11 laskeutusallasta padottavalla kynnyksellä, 6 padottavaa pohjapatoa, 3 pohjapatoa ja muita altaisiin liittyviä rakenteita. Maanomistajien kanssa tehtyjen sopimusten jälkeen metsäkeskus käynnisti Vesijaon luonnonhoitohankehaun lokakuussa 2020. Hankehaun valuma-alueen pinta-ala on noin 2297,5ha. Hankehaku päättyi 23.10.2020. Metsäkeskus valitsi hankkeen toteuttajaksi 18.11.2020 päätöksellä Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry:n.

Alustavasti suunniteltujen toimenpidekohteilla on poistettavaa ainespuustoa esim. suunniteltujen laskeutusaltaiden ja läjitysalueiden paikoilla. Kohdekohtaiset suunnittelutyöt aloitetaan vuodenvaihteen tienoilla maanomistajayhteydenotoin ja puustojen poistoalueiden maastorajauksilla. Ainespuuston korjaamisesta vastaavat asianomaiset maanomistajat itse.

Metsänhoitoyhdistys hakee kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) mukaista rahoitusta hankkeen toteuttamiseen Suomen metsäkeskuksen Julkisten palvelujen yksiköltä 31.1.2021 mennessä. Varsinainen hankkeen toteuttaminen voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun metsäkeskus on hyväksynyt rahoitushakemuksen ja toteuttamissuunnitelman. Toteuttamistyön aikataulun määrittelee kohteittain ainespuustojen poistotyön eteneminen metsäisillä alueilla ja viljelytilanne peltoalueilla. Hanke toteutetaan vuosien 2021-2023 aikana ja se rahoitetaan täysimääräisesti Kemera-tuella.

Toimenpidesuunnittelun ja toteutuksen vastuuhenkilö on Jyrki Mäkiranta 050 307 6801 . Jyrki vastaa mielellään toteutusta koskeviin kysymyksiin, jyrki.makiranta@mhy.fi, www.mhy.fi/paijathame

Laskeutusaltaiden kaivuut aloitettiin järven itäpuolella 20.8. 2021 Leipämyllynojan alueella (kartta nro 12) ja 23.8 järven länsipuolella (kartta nro 7 ja 8). Kun hanke on valmis, alkavat neuvottelut suojeluyhdistyksen kanssa altaiden huoltoon/tyhjennyksiin liittyen.

Metsäkeskuksen suunnittelemat toimenpidekohteet kartalla

Kohteet on sijoitettu kartalle Vesijakoa etelastä myötäpäivään kiertäen:

 1. Pihkalahteen laskeva Naukoja, 2 laskeutusallasta ja tulvatasanne.
 2. Palsanlahteen laskeva Maunuksensuon oja. Laskeutusallas.
 3. Hirtenkallionsuon oja. Pohjapato.
 4. Karhunkallionniityn oja. Laskeutusallas.
 5. Hannunsaarten kohdalle laskeva oja. Laskeutusallas ja huoltoura.
 6. Laulaniemeen laskeva oja. Laskeutusallas ja huoltoura.
 7. Orihongalle, Kurenlahden ja Soukkionlahden väliin laskeva oja.
  • Laskeutusallas padottavalla kynnyksellä lähellä Mäntylää Seppäsuolla.
  • 1 laskeutusallasta padottavalla kynnyksellä ja 1 laskeutusallas. Ylhäinenkorpi.
  • Laskeutusallas padottavalla kynnyksellä ja tulvatasanne. Kauppi.
  • Laskeutusallas padottavalla kynnyksellä. Orihonka / Rannisto.
  • Laskeutusallas Porkkolan risteyksessä.
 8. Soukkionlahden oja. Laskeutusallas padottavalla kynnyksellä.
 9. Tervalahden oja. Laskeutusallas padottavalla kynnyksellä ja huoltoura.
 10. Huuhtasen oja. Laskeutusallas padottavalla kynnyksellä ja 5 padottavaa pohjapatoa.
 11. Partinkivenoja. Laskeutusaltaan jatko.
 12. Apajaislahteen laskeva Leipämyllynoja. 4 laskeutusallasta padottavalla kynnyksellä, tulvitusalue, 2 pohjapatoa, uutta ojaa sekä huoltouraa.
 13. Suullisenlahteen laskeva oja. Laskeutusallas.
 14. Sepänniemi, Kylänranta. Kunnostettavia ojia, tulvatasanne, padottava pohjapato ja huoltouraa.
Vesijaon eteläpää
Vesijaon pohjoispää