Luonnonhoitohanke

Teksti Marjut Rapp, lähdeaineisto hankkeen loppuraportti Jyrki Mäkiranta, Mhy Päijät-Häme

8.6.2019 yhdistyksemme järjesti luonnonhoitohanketilaisuuden, johon Suomen metsäkeskus oli kutsunut Vesijaon/Kasiniemen maanomistajia ja yhdistys vaki/mökkiasukkaita, kalastuskunnan, kyläyhdistysten ja metsästysseurojen edustajia. Tilaisuudessa kuultiin miten voidaan ennalta ehkäistä kiintoaineksen ja sen mukana kulkeutuvien ravinteiden joutuminen järveen. Laskeutusaltailla ja ojiin rakennettavilla pohjapatosarjoilla sekä pintavalutuskentillä vähennetään veden virtausnopeutta ja otetaan talteen kiintoainesta sekä kiintoaineksen mukana kulkeutuvia ravinteita.

Hankkeen tavoitteena on vähentää valuma-alueen metsäojitusalueilta tulevaa vesistökuormitusta, ylläpitää järven hyvää vedenlaatua ja ennaltaehkäistä rehevöitymistä.

Heti alkumetreillä hyvin moni maanomistaja oli kiinnostunut rakennuttamaan mailleen laskeutusaltaan, joten metsäkeskuksen suunnittelu pääsi nopeasti käyntiin. Maanomistajien kanssa tehtyjen sopimusten jälkeen metsäkeskus käynnisti Vesijaon luonnonhoitohankehaun lokakuussa 2020. Hankehaun valuma-alueen pinta-ala on noin 2297,5ha. Hankehaku päättyi 23.10.2020. Metsäkeskus valitsi 5.11.2020 hankkeen toteuttajaksi Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry:n. Työkohteiden yksityiskohtaisesta toteutuksesta ja työnjohdosta vastasi Mhy Päijät-Hämeen erityisasiantuntija Jyrki Mäkiranta. Hankkeen maa- ja vesirakennustyöt toteuttivat Mhy:n aliurakoitsijoina Metsäkuljetus Aarto Ky Padasjoelta ja Koneurakointi Tarmo Oksanen Ky Sysmästä. Hanke suunniteltiin toteutettavaksi vuosien 2021-2023 aikana ja se rahoitettiin täysimääräisesti Kemera-tuella.

2021 kevään ja kesän aikana toimenpidekohteilla alkoi puuston poisto suunniteltujen laskeutusaltaiden ja läjitysalueiden paikoilla. Puuston poistosta vastasivat maanomistajat itse. Kohteet sijaitsevat 18 eri maanomistajan mailla.

Toimenpidekohteet ja niiden koot on merkitty alla olevaan karttaan numeroin 1-20.

Elo-syyskuussa 2021 kaivettiin laskeutusaltaat nrot 4 -13,15,16,18. Samalla asennettiin uudet ojarummut kohteisiin 10 ja 12. Työkohteilla 7.9.2021 pidetyssä katselmuksessa tutustuttiin töiden edistymiseen, kohteilla esiin tulleisiin ongelmiin ja tuleviin poikkeamiin alueellisesta suunnitelmasta. Katselmuksessa sovittiin alkuperäiseen suunnitelmaan tulevista muutoksista.

Helmikuussa 2022 rakennettiin Naukajärven ja Vesijaon Pihkalahden väliseen Naukojaan tulvatasanne ja laskeutusataat, kohteet 1 ja 2. Tuolloin myös kohteeseen 17 rakennettiin laskeutusallas.

Loppukesällä 2022 kylän yhteisen uimarannan ja ja peltoalueen väliin kaivettiin neljä matalahkoa ja pitkänomaista allasta viuhkamalliseen muotoon, kohde nro 19 . Tuolloin myös Maunuksensuolta laskevaan ojaan kaivettiin allas, kohde nro 14. Kohteeseen 3 rakennettiin pohjapato tilojen rajalla olevaan Hirtenkallionsuolta laskevaan ojaan miestyönä. Tuki- ja eroosiosuojausmateriaaleina käytettiin paikan päältä otettua vähäarvoista puuta, moreenimaata ja kiviä. Rakenteen koko määriteltiin siten, ettei padotus aiheuta haittaavaa tulvitusta yläpuolisilla alueilla.

Kaivuumaiden tasauksia ja maisemointeja sekä tulvatasanteen viimeistelytyö tehtiin kesällä 2022 kuivaan aikaan, tasanteen korkeusaseman oikean tason varmistamiseksi. Altaiden syvimmät kohdat ovat välillä 1.2-1.7 metriä. Pääosa vuonna 2021 kaivettujen altaiden padottavista kynnyksistä ja pohjapadoista rakennettiin kone- ja miestöinä loppukesällä 2022. Myös kohteeseen 4 lähelle Vesijaon Sepänniemen uimarantaa suunnitellut rakenteet sekä kohteessa 20 lisätyönä tehty vanhan altaan kunnostus toteutettiin kuivaan aikaan loppukesällä 2022.

YHTEENVETO: Toteutustöiden loppukatselmuksessa 3.11.2022 tutustuttiin valmistuneisiin kohteisiin ja käytiin läpi kohteiden tulevaisuudessa tarvitsemia huoltotoimenpiteitä. Katselmuksiin osallistuivat metsäkeskuksen ja Vesijako-järven suojeluyhdistyksen edustajat, maanomistajia sekä Jyrki Mäkiranta. Hankkeen työt saatiin toteutettua kokonaan loppuun marraskuussa 2022 ennakoitua nopeammassa aikataulussa. Hanke päätetään lopullisesti vasta kesällä 2023, koska halutaan seurata ja varmistaa kevään runsaiden tulvavesien vaikutus rakenteiden toimivuuteen ja tehdä korjaukset tarvittaessa.

Vesijakojärven ympäri rakennettiin 25 uutta laskeutusallasta, joista 12 rakennettiin padottavalla kynnyksellä. Yksi vanha laskeutusallas tyhjennettiin ja laajennettiin. Muina rakenteina tehtiin 4 padottavaa pohjapatoa, 5 pohjapatoa, 6 uutta ojarumpua ja 2 tulvatasannetta. Lisätyönä tyhjennettiin yksi vanha allas ja altaaseen rakennettiin padottava kynnys.

Toimenpidekohteet kartalla nrot 1-20

1. Pihkalahteen laskeva Naukoja: allas 12x20m
2. Pihkalahteen laskeva Naukoja: allas 10x60m ja tulvatasanne 145m
3. Hirtenkallionsuon oja: pohjapato
4. Karhunkallionniityn oja: allas 7x40m
5. Hannunsaarten kohdalle laskeva oja: allas 8x25m
6. Laulaniemeen laskeva oja: allas 9x35m
7. Lähellä Mäntylää Seppäsuolla : allas padottavalla kynnyksellä 10x40m
8. Kauppi: allas padottavalla kynnyksellä 8x50m
9. Rannisto: allas padottavalla kynnyksellä 10x35m
10. Ylhäinen korpi: allas ja 2 allasta padottavalla kynnyksellä, 6-9×35-40m. 2 uutta ojarumpua
11. Tervalahden oja:  allas padottavalla kynnyksellä 6x40m
12. Porkkola: allas 10x30m ja uusi rumpu
13. Apajaislahteen laskeva Leipämyllynoja: 4 allasta padottavalla kynnyksellä yksi 20x15m ja muut 10×35-40m ja 2 pohjapatoa
14. Palsanlahteen laskeva Maunuksensuon oja: allas 22x6m
15. Soukkionlahden oja:  allas 10x15m
16. Huuhtasentie Jäskinsaaren läheisyyteen laskeva oja: allas padottavalla kynnyksellä 9x30m, 3 padottavaa pohjapatoa, 2 pohjapatoa
17. Suullisenlahteen laskeva oja: allas, kolmion muotoinen ja kulmien etäisyydet 30x30m
18. Partinkivenoja: vanhan altaan tyhjennys ja laajennus 12x32m
19. Sepänniemi, Kylänranta: 4 allasta 3–4 x 60 m, padottava pohjapato, tulvatasanne 60x3m, 3 uutta ojarumpua.
20. Lisätyö: Ansion pelloilta Kasiniemen alavirtaan laskeva oja:  vanhan altaan 10x40m tyhjennys ja rakennettiin padottava pohjakynnys