Säännöt

Vesijako-järven suojeluyhdistys ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vesijako-järven suojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Padasjoen kunta.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Padasjoella sijaitsevan Vesijako-järven ja sen ranta-alueiden hyvinvointia niin, että järvi säilyy mahdollisimman luonnontilaisena ja samalla virkistyskäyttöön hyvin soveltuvana. Suojelutoiminnan erityisenä perustana yhdistys korostaa Vesijako-järven luonnonmaantieteellistä merkitystä eteläisen Suomen päävesistöjen Kymijoen ja Kokemäenjoen vesistöjen rajalla sijaitsevana bifurkaatiojärvenä, jonka tila vaikuttaa myös alapuolisten vesistöjen hyvinvointiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

 • hankkii ja jakaa tietoa järvialueen tilasta ja aikaisemmista vaiheista
 • kannustaa järvialueen vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita omatoimiseen suojelutyöhön
 • tekee viranomaisille esityksiä ja aloitteita järvialueen hyvinvoinnin edistämiseksi
 • järjestää mahdollisuuksien mukaan järvialueen hyvinvointia edistäviä hankkeita ja tapahtumia ja osallistuu sellaisiin
 • toimii tarpeen mukaan yhteistyössä samalla alalla toimivien yhdistysten ja muiden yhteisöjen kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • anoa yhdistyksen toimialalle suunnattavia julkisia ja yksityisiä varoja
 • järjestää erilaisia juhla-, huvi-, neuvonta- ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia ja tapahtumia
 • ottaa vastaan lahjoituksia

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeudellinen yhteisö ja säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenen kanssa samassa kotitaloudessa elävä henkilö voi liittyä kotitalousjäseneksi. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa, ja kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus. Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan. Yhdistyksen hallitus pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenmaksuja ei palauteta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

5. Jäsenmaksu

Kotitalousjäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta tai äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja ei ole velvollinen suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksua.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä seitsemään (4-7) muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen päätöksellä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesä-heinäkuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Jäsen voi valtakirjalla valtuuttaa kotitaloudestaan toisen henkilön tai muun yhdistyksen jäsenen äänestämään puolestaan.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle tai ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä, mukaan lukien jäsenjulkaisu.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 10. Käsitellään jäsenten kokouksessa esille tuomat asiat.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.