Laskeutusaltaita katselmoitiin 17.7.2023

Teksti Kimmo Rahkamo

Laskeutusaltaille tehtiin 17.7.2023 katselmus Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen Jyrki Mäkirannan johdolla. Metsänhoitoyhdistys on toiminut hankkeen toteuttajana Suomen metsäkeskuksen valitsemana. Tarkoitus oli selvittää, oliko talven aikana tapahtunut altaissa sellaisia muutoksia, jotka pitää vielä ottaa huomioon.

Katselmukseen osallistuivat Vesijako -järven suojeluyhdistyksen puolesta Marjut Rapp, Jouni Ikäheimo, Kari Mertsalmi ja Kimmo Rahkamo. Marjut toimi yhdistyksen puheenjohtajana hankkeen toteutusaikana ja oli hyvin tietoinen hankkeen eri vaiheista.

Vasemmalta: Jouni Ikäheimo, Kimmo Rahkamo, Jyrki Mäkiranta ja Kari Mertsalmi

Silmämääräisten havaintojen perusteella järven vesi on ollut tänä kesänä kirkasta. Laskeutusaltaiden vaikutusta veden laatuun on vaikeaa arvioida, koska eri vuosina järveen tuleva vesi vaihtelee muutenkin hyvin paljon riippuen mm. lumien sulamisesta ja sateista.

Katselmuksen aikana virtaama altaissa oli hyvin vähäistä tai täysin olematonta johtuen pitkään jatkuneesta kuivasta kaudesta. Altaiden vesi oli monessa paikassa hyvin sameaa tai vahvasti ruskeaa. On hyvin todennäköistä, että veden seisoessa altaissa suuri osa vedessä olevasta kiintoaineksesta vajoaa altaan pohjaan ja järveen virtaa ainoastaan selkeytynyt pintaosa. Tämä tietysti riippuu siitä kuinka voimakkaat sateet ovat tulossa.

Pääosin altaat olivat siinä kunnossa kuin niiden pitikin olla. Yhtä allasta, numero 9 / Rannisto päätettiin vahvistaa lisäämällä kiviä vahvistamaan pohjapatoa. Muita lisätöitä ei katsottu tarpeelliseksi.

A small pond with water flowing out of it

Description automatically generated
Ranniston pohjapatoa on tarkoitus vahvistaa kivillä, jotka samalla ilmastavat järveen valuvaa vettä

Altaiden toimintaa on hyvä seurata jatkossakin. Varmasti syksyllä sadannan lisääntyessä kannattaa käydä katsomassa miten vesi virtaa altaissa ja minkä näköistä vettä altaista virtaa järveen. Keskustelu altaista jatkuu. Jyrki Mäkiranta lupautui tulemaan Vesijako -päiville (perinteinen kesäretki) 12.8. kertomaan altaista ja vastaamaan kysymyksiin.

Kimmo Rahkamo ja Marjut Rapp