Kunnostushankkeet

Yhdistyksen yksi tärkeimpiä tehtäviä on mahdollisuuksien mukaan olla edistämässä sellaisia hankkeita joilla ehkäistään ravinteiden pääsyä vesistöön. Metsä- ja suo-ojitusten sekä peltoviljelyn seurauksena vesistöön huuhtoutuu kiintoainesta ja ravinteita, jotka huonontavat veden laatua. Ravinteiden ja humuksen kulkeutumista vesistöön voidaan huomattavasti vähentää luonnonhoitohankkeilla, kuten laskeutusaltaiden, kosteikkojen ja pohjapatojen rakentamisella.

Yhdistys on kääntynyt Hämeen Ely-keskuksen ja Suomen Metsäkeskuksen puoleen saadakseen neuvoja ja konkreettista apua Vesijakojärven vesistön hoitoon. Huolenaiheita ovat olleet mm. Apajaislahti jonne laskee Leipämyllynoja, Kurenlahden laskeutusaltaiden kunnostaminen, Naukoja joka laskee Pihkalahteen, Sepänniemen kupeeseen laskeva oja.

Tässä osiossa pyrimme kertomaan kunnostushankkeistamme ja niiden etenemisestä. Ensimmäisenä Kurenlahden ennallistamisprojekti, johon kuului Isonsalmen umpeenkasvaneen uoman aukiruoppaus ja vesikasvien niitto useampana kesänä.

Suomen Metsäkeskuksen luonnonhoitohanketilaisuus 8.6.2018 Vesijaolla sai innostuneen vastaanoton ja siellä seitsemän maanomistajaa ilmoitti kiinnostuksensa laskeutusaltaan tms. rakentamiseen omille mailleen. Metsäkeskus tekee pari maastokäyntiä Vesijaolle lokakuussa 2019, mutta muut käynnit menevät ensi vuodelle. Suunnittelutyö tehdään vuonna 2020 ja varsinaiset käytännön työt vuoden 2021 puolella.